Fungi Corticioide Basidiomycota Atheliales Atheliaceae Athelopsis

Athelopsis lembospora (Bourdot) Oberw. 1972

back

Occurrences (0)

No occurrences registered.