Reference

Theodoros Georgiadis, E. Economidou, Dimitrios Christodoulakis (1990): Flora and Vegetation of the Strofilia Coastal Area (NW Peloponnesos - Greece).Phyton, Annales Rei Botanicae, Horn30_1: 15 - 36.

back