Reference

Zi qing Yuan, Zhen yu Zhao (1994): Studies on lophiostomataceous fungi from Xinjiang, China.Sydowia46: 162 - 184.

back