Reference

Anonymous (1873): Eisen- und Bleipreise.Carinthia I63: 175 - 176.

back