Reference

Anonymous (1873): Eisen- und Bleipreise.Carinthia I63: 223 - 224.

back