Reference

Franz Sperdin (1970): Phaeolepiota aurea (Matt. ex Fries) Glimmerschüppling (auch Goldschüppling genannt). – Carinthia II - Sonderhefte28: 367 - 369.

back