Reference

K.G. Savchenko, V.P. Heluta (2012): Smut fungi of Ukraine, a checklist.Sydowia64: 281 - 300.

back