Reference

Aidas Saldaitis, Povilas Ivinskis, Jolanta Rimsaite, Robert Borth (2014): Two new Nemacerota HAMPSON, [1893] (Lepidoptera, Thyatiridae) taxa from ChinaEntomofauna Suppl.S17: 3 - 13.

back