Reference

Stoyan V. Beshkov (2009): BuchbesprechungAtalanta40: 524.

back