Reference

Ying Zhang, Zhen-Qiang Cui, Tao Li, Mao-Ling Sheng, Zi-Cheng Xiong (2017): Ichneumonids parasitizing poplar branch borers in China (Hymenoptera: Ichneumonidae)Entomofauna0038: 537 - 548.

back