Reference

Hayden D. Hedman, Grigoris Kapsalas, Emmanouela Karameta, Nikolaos Psonis, Nikos Poulakakis, Johannes Foufopoulos, Panayiotis Pafilis (2017): First record of Podarcis peloponnesiacus (BIBRON & BORY, 1833) from outside the PeloponneseHerpetozoa29_3_4: 190 - 193.

back