Reference

Michail Josifov (1976-1977): Drei neue Orthotylus-Arten aus Korea (Heteroptera, Miridae) – Reichenbachia16: 143 - 146.

back