Reference

Xin-Pu Wang, Hou-Hun Li, Shu-Xia Wang (2004): Four new species of Gnorismoneura from China (Tortricidae)Nota lepidopterologica27: 79 - 88.

back