Reference

Zhi-Peng Dou, Mai Lu, Jian-Rong Wu, Wei He, Ying Zhang (2017): A new species and interesting records of Aplosporella from China – Sydowia69: 1 - 7.

back