Reference

Jianting Ren, Qi Wang, Daolong Xu, Xiufang Li, Yuying Bao (2017): Arbuscular mycorrhizal fungi diversity in three different steppes of Xilingol, Inner Mongolia, China – Sydowia69: 105 - 114.

back