Reference

Otto Mergenthaler (1976): Verbreitungskarten des Regensburger Florengebietes – Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft1976_35: 213 - 228.

back