Reference

Otto Mergenthaler (1978): Verbreitungskarten des Regensburger Florengebietes (2) – Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft1978_36_2: 0 - 0.

back