Reference

Burkhard Thiesmeier, Kurt Grossenbacher (2004): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 4 /IIB Schwanzlurche (Urodela) IIB Salamandridae III: Triturus 2, Salamandra – Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas4_IIb: 759 - 1149.

back