Reference

Dmitri Shcherbakov (2002): The 270 Million Year History of Auchenorrhyncha (Homoptera)Denisia0004: 29 - 36.

back