Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft

Editors: Schriftleitung: Prof. Dr. Peter A. Schmidt
Publisher: Deutsche Dendrologische Gesellschaft e.V.
Dr. Mirko Liesebach
Hugo-Schilling-Weg 5
22926 Ahrensburg
E-Mail:ddg-web@web.de
URL: https://www.ddg-web.de/

Präsident: Eike Jörn Jablonski
E-Mail:Praesident@ddg-web.de

back

Volumes (29)