Fungi Poroide Basidiomycota Polyporales Phanerochaetaceae Antrodiella

Antrodiella foliaceodentata (Nikol.) Gilb. & Ryvarden 1993

back

Occurrences (0)

No occurrences registered.