Fungi Poroide Basidiomycota Hymenochaetales Schizoporaceae Oxyporus

Oxyporus latemarginatus (Durieu & Mont.) Donk 1966

back

Occurrences (1)