Reference

Furkat O. Khassanov, Uktam Khudzhanazarov, Nargiza Rakhimova, Alizhon [Alijon] Saidovich Esankulov, Nargiza Achilova (2013): Two New Species of Iris L. (Iridaceae Juss.) from UzbekistanStapfia0099: 205 - 207.

back